Vragen voor en aan fracties die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022

Voor de gemeenteraadverkiezingen van 2010, 2014 en 2018 heeft de Grensstreek, de krant van en voor Glanerbrug, in samenwerking met de toenmalige Dorpsraad Glanerbrug steeds een aantal stellingen en vragen voorgelegd die in het grensdorp spelen. Ook in dit verkiezingsjaar 2022 heeft de redactie van de Grensstreek een aantal vragen voorgelegd aan de deelnemende partijen. Met het verzoek daarop te reageren. De antwoorden, toelichting, zullen worden gepubliceerd in de Grensstreek die donderdag 10 maart verschijnt. En natuurlijk op deze website.

JA OF NEE

Zwembad Glanerbrug

Weer diploma zwemmen in De Brug. Gaat het lukken?

Eind december 2017 werd zwembad De Brug gesloten. Impact voor Glanerbrug: zwemclub met zo’n 200 leden opgeheven, geen zwemlessen meer, einde senioren zwemmen en instuif jeugd. Vier jaar na dato wensen veel Glanerbruggers nog steeds vurig dat het zwembad wordt heropend. De Dorpsraad Glanerbrug is daarom een onderzoek gestart om te kijken of de animo daadwerkelijk wel zo groot is. Steunt u de wens van de Glanerbruggers? Ja of nee.

Toelichting:

Gronausestraat

Afgelopen jaar zijn op initiatief van Glanerbrugse Lorette Bosch  in samenwerking met de dorpsraad en dorpsbewoners in het kader van bewonersparticipatie een aantal maatregelen uitgevoerd die de Gronausestraat voor met name fietsers veiliger zouden moeten maken. Helaas meent een groot deel van de Glanerbruggers dat dat niet is gelukt. Mede omdat van een ander gedrag door gebruikers geen sprake is omdat er niet is gehandhaafd.  Kan deze ‘fout’ in het beleid van de gemeente door consequente en structurele handhaving nog worden hersteld? Ja of nee.

Toelichting:

Jongerenwerk

De afgelopen jaren was er in Glanerbrug sprake van steeds terugkerende overlast door jongeren. Bijvoorbeeld rond het Cruyff Court en de scholen in Glanerbrug Zuid, het trapveldje aan de Apollolaan in Oikos en het ecopark in de Eekmaat. Gelukkig is de situatie de laatste maanden verbeterd. Met dank aan stadsdeel Oost, Alifa en Extra Zorg Twente. Overlast is helaas een terugkerend iets waarin men blijvend moet investeren.  De vraag is of er de komende vier jaar geld beschikbaar komt om die verbetering te continueren. Moet er niet alleen de komende vier jaar geld maar ook de jaren daarna structureel beschikbaar komen voor het jongerenwerk in Glanerbrug? Ja of nee.

Toelichting:

Windmolens en zonneparken in of aan de rand van het Aamsveen

  1. Begin 2017 werd door de gemeente een plan gelanceerd voor windmolens bij natuurgebied het Aamsveen. Mede door de inzet van de omwonenden is dat plan op korte termijn van tafel geveegd. Maar wat betekent dat voor de langere termijn? Geen windmolens bij of in de nabijheid van het Aamsveen? Ja of nee.
  2. Vorig jaar is het eerste zonnepark langs de RW35 gerealiseerd. Aan de Schukkinkweg. De plannen voor meerdere zonneparken zijn in ontwikkeling. Bent u voor of tegen de aanleg van meer zonneparken bij of in de nabijheid van het natuurgebied het Aamsveen? Ja of nee.
Het zonnepark aan de Schukkinkweg

Toelichting:

Glanerbrug wil wel graag groeien

Tussen Enschede en Glanerbrug zal de komende jaren een nieuwe woonwijk, het Eschmarkerveld, worden gerealiseerd. Ook in Glanerbrug Noord, het Glanerveld, liggen aan de Euregioweg nog een aantal kavels die in het verleden bedoeld waren voor woningbouw. Deze kavels kunnen worden benut om de behoefte aan woningen in Glanerbrug te lenigen. Bent voor of tegen nieuwbouw op deze kavels? Ja of nee.

Toelichting:

Dorpskamer uitbouwen

In de Dorpskamer, de voormalige veegpost, is iedereen welkom

Veel Glanerbruggers maken zich ernstige zorgen over de continuïteit van zorg en welzijn. Denk maar aan het sluiten van het dorpshuis en zwembad De Brug. Locaties waar Glanerbruggers samen komen, waar ouderen en jongeren elkaar treffen en waar de sociale contacten werden onderhouden. Gelukkig namen de Twentse Alliantie, Alifa, Stichting Surplus, Mediant, M-pact, Libereinhet RIWB, de speeltuin Glanerbrug en Power het initiatief genomen de Wijkwijzer het komende jaar uit te bouwen naar de Dorpskamer Glanerbrug. De Dorpskamer Glanerbrug moet een algemene voorziening in het dorp worden waar iedereen welkom is. Met of zonder (hulp)vraag. En ook de plek waar Glanerbruggers zelf met initiatieven en ideeën kunnen komen. Van taarten bakken tot knutselen aan scooters. Bent u voor of tegen het verder uitbouwen van de Dorpskamer in Glanerbrug? Ja of nee.

Toelichting:

Afval – diftar

Vuilniszakken naast overvolle containers en rotzooi die door buurten waait. Ook in Glanerbrug ergert men zich aan dit vervuilde straatbeeld. Diftar heeft allesbehalve voor schone straten gezorgd. Volgens veel Glanerbruggers heeft het afvalbeleid gefaald. Moet er harder worden opgetreden? Meer inzet en handhaving? Kortom: moet het gemeentelijk beleid de komende vier jaar veranderen? Ja of nee.

Toelichting: