GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022. HOE ZAL GLANERBRUG STEMMEN?

Net als voor de gemeenteraadverkiezingen van 2010, 2014 en 2018 heeft de Grensstreek een aantal stellingen en vragen voorgelegd aan de deelnemende partijen die in het grensdorp Glanerbrug spelen. Deze keer in samenwerking met het platform Glanerbrug Digitaal. Wij vroegen om een duidelijk standpunt door met ja of nee te antwoorden op een gesloten vraag! Deze standpunten mochten kort worden toegelicht. Van de 18 deelnemende partijen hebben er 16 gereageerd. Alleen van de VVD en PVV heeft de redactie geen reactie ontvangen. De reacties en korte toelichting kun u lezen op deze website.

Reacties partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Enschede op 16 maart 2022

Lijst 1: Burger Belangen Enschede

Lijsttrekker: Niels van den Berg

 • Zwembad Glanerbrug

Ja deze steunen wij. Doen wat verstandig en haalbaar is. Dat moet blijken uit onderzoek van de dorpsraad. Of heropening of nieuwbouw elders in het dorp. Ondertussen overduidelijk dat men het zwembad terugwenst

 • Gronausestraat

Ja. Er is overal in de stad veel handhaving nodig. BBE heeft de afgelopen jaren jeugd overlast en drugs overlast aangepakt.  Veiligheid en dus ook handhaving staan de komende jaren op de agenda.

 • Jongerenwerk

Ja. Burgerbelangen wil extra geld inzetten voor meer jongerenwerkers. Maar juist ook voor jongerenwerkers die de jongeren en hun ouders kennen. Meer ervaringsdeskundigen omdat dat een nog groter effect heeft.

 • Windmolens en zonneparken in of aan de rand van het Aamsveen

NEE

Burgerbelangen Enschede heeft al eerder een amendement ingediend bij behandeling van de energievisie. Het is nu al niet meer mogelijk om windturbines in of rond het veen te plaatsen! Met betrekking tot de zonnevelden is onze partij van mening dat eerst al het dakoppervlak benut moet worden. Ons mooie buitengebied moet behouden blijven!

 • Glanerbrug wil wel graag groeien. Bent voor of tegen nieuwbouw op deze kavels?

Ja. Prima als zich daar een mogelijkheid voor doet, maar vooralsnog alle energie op de plannen bij het Esmarkerveld en de Leuriks. Voor zowel de vrije sector als de huursector. Betaalbare woningen.

 • Dorpskamer uitbouwen

JA. Dit is een prima ontwikkeling waar wij ons niets bij voor kunnen stellen dat hier partijen tegen zijn. Samen met de inwoners van Glanerbrug moeten we bouwen aan onze voorzieningen.

 • Afval – diftar

JA. Er moet veel harder worden opgetreden tegen inwoners die hun afval dumpen bij de eilanden en in het buitengebied. 300 kilo gratis storten moet weer worden ingevoerd.

Lijst 2: D66

Lijsttrekker: Gertjan Tillema

 1. Zwembad Glanerbrug

Ja, maar niet door De Brug te heropenen. Glanerbrug is veel beter af met een nieuw zwembad op het maïsveldje.

 • Gronausestraat

Nee. De inrichting van de Gronausestraat kan alleen goed en fietsveilig door een groot deel van de parkeervakken weg te halen en extra parkeerruimte achter de winkelpanden te realiseren.

 • Jongerenwerk

Ja. Investeren in jongeren vermindert niet alleen overlast, maar vergroot ook hun kansen in de rest van hun leven. Het geld dus meer dan waard.

 • Windmolens en zonneparken in of aan de rand van het Aamsveen

D66 is tegen windmolens in het Aamsveen of daar direct omheen. In het buitengebied van Enschede-Oost zien we wel mogelijkheden. Juist om te voorkomen dat we teveel zonnepanelen moeten plaatsen in het buitengebied.

 • Glanerbrug wil wel graag groeien

We zijn nog niet zo ver dat daar gebouwd moet worden, maar we zijn niet op voorhand tegen woningbouw op het Glanerveld.

 • Dorpskamer uitbouwen

Ja, voor. Het is belangrijk dat er plekken zijn in Glanerbrug waar mensen samen kunnen komen.

 • Afval – diftar

Ja, een beetje. Het diftar-beleid is goedkoper gebleken dan het oude beleid en ook wordt er meer afval gescheiden. Bijplaatsingen moeten we wel aanpakken door handhaving, maar ook door het wegbrengen makkelijker te maken.

Lijst 4: CDA

Lijsttrekker: Ton ten Vergert

 1. Zwembad Glanerbrug

Ja, wij steunen het onderzoek naar de mogelijkheden voor een private doorstart van zwembad de Brug.

De gemeenteraad heeft inmiddels de keuze gemaakt voor de bouw van een nieuw zwembad voor alle inwoners van de gemeente Enschede op een centrale locatie, het Diekman. Voldoende recreatieve mogelijkheden voor onze kinderen is voor het CDA wel voorwaarde.

 • Gronausestraat

Ja, waar mogelijk herstellen. Eigen gedrag en verantwoordelijkheid van de gebruikers moet voorop staan. Wij zijn er voor elkaar om de veiligheid te waarborgen. Slimme inzet van handhaving kan dit proces bevorderen.

 • Jongerenwerk

Ja. Hier mag geld voor worden uitgetrokken, niet alleen in Glanerbrug maar op alle locaties in Enschede waar sprake is van overlast.

 • Windmolens en zonneparken in of aan de rand van het Aamsveen
 • Ja, geen windmolens nabij Aamsveen en eerst inzicht in gezondheidseffecten.
 • Tegen de aanleg. De energie opgave en transitie moet vooral in het stedelijk gebied zelf plaatsvinden waar ook het meeste gebruik is (o.a. bedrijven en instellingen). Voorkeur geniet besparen en dubbel gebruik van ruimte, zon op dak en parkeerplaatsen.
 • Glanerbrug wil wel graag groeien

Ja, voor nieuwbouw op vrijgekomen bouwkavels. Nood aan (vooral betaalbare) woningen in de hele gemeente Enschede groot, nieuwbouw op geschikte kavels zo snel mogelijk zien te realiseren.

 • Dorpskamer uitbouwen

Ja. Uitbouwen moet mogelijk zijn,  de sociale wijkvoorzieningen zijn voor het CDA essentieel in het verbinden van mensen en waar het vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd.

 • Afval – diftar

Ja. Het beleid moet veranderen (nascheiden en grof vuil afhalen eenvoudiger maken) en tot die tijd proberen zoveel mogelijk afvaloverlast tegen gaan met handhaving.

Lijst 5: GroenLinks

Lijsttrekker: Bart Peeters Weem

 1. Zwembad Glanerbrug

Als GroenLinks vinden we dat het onderzoek dorpsraad er goed en serieus uitziet. Als er een reële mogelijkheid is het zwembad te behouden, dan steunen we dat zeker.

 • Gronausestraat

Nee. Het probleem is niet de vraag van wel of niet handhaven, maar het ontwerp van de weg. Een ontwerp waar we als GroenLinks van het begin af aan kritisch op zijn geweest, want er is van begin af aan geen goede oplossing voor fietsers gemaakt. De fietsstrook langs de rijbaan is te smal, waardoor fietsers zich op straat onveilig en opgejaagd voelen door het autoverkeer.

 • Jongerenwerk

Ja. Glanerbrug heeft lang te maken met overlast door jongeren En jongeren hebben veel te lijden (gehad) onder corona door het wegvallen van veel activiteiten en uitgaansmogelijkheden. Des te prijzenswaardiger is het dat de overlast de afgelopen maanden is afgenomen. Als GroenLinks vinden we dat er altijd voldoende activiteiten en begeleiding/hulpverlening voor jongeren moet zijn. Helemaal voor de meest kwetsbare jongeren.

4. Windmolens en zonneparken in of aan de rand van het Aamsveen

a. Nee, toelichting na b

b. Ja

GroenLinks wil geen windmolens of zonnevelden in het Aamsveen en geen windmolens direct nabij het Aamsveen (en andere zogeheten Natura-2000 gebieden). Zonnevelden in de buurt van het Aamsveen en/of windmolens op iets grotere afstand zijn eventueel wel mogelijke opties. Windenergie is wat ons betreft noodzakelijk om op de korte en lange termijn onze Enschedese energiedoelen te halen. Daar moeten we als grote gemeente echt onze verantwoordelijkheid nemen.GroenLinks vind het belangrijk dat bewoners invloed hebben en betrokken zijn.

 • Glanerbrug wil wel graag groeien

Ja. Alle gebieden die in het verleden zijn aangewezen als te ontwikkelen voor woningbouw, kunnen wat GroenLinks betreft alsnog bebouwd worden. Daarbij wil GroenLinks dat er betaalbare woningen komen (zowel koop als huur) en woningen voor ouderen. Ook willen we dat er zo duurzaam mogelijk wordt gebouwd.

 • Dorpskamer uitbouwen

Ja. GroenLinks vindt dit een prachtig initiatief dat alle steun verdient om verder te worden uitgebouwd!

 • Afval – diftar

Ja en nee.

 GroenLinks is overtuigd van idee achter diftar, namelijk dat bewoners afval veel beter kunnen scheiden dan een nascheidingsinstallatie. Sommige dingen zijn technisch gewoon niet mogelijk. Daarnaast worden bewoners die hun afval goed scheiden ook beloond met een lagere rekening. Wel zien we ook dat zwerfafval een groot probleem is. We willen daarom betere voorlichting en, waar nodig, meer handhaving.

Lijst 6: PvdA

Lijsttrekker: Yara Hummels

 1. Zwembad Glanerbrug

Ja. Dit hebben we altijd gedaan, want wij zien de meerwaarde voor Glanerbrug. Wij willen, samen met de bewoners en de initiatiefnemers, dit (financieel) steunen om de Brug nieuw leven in te blazen. 

 • Gronausestraat

Ja, dat zou kunnen, maar Glanerbruggers willen een permanente oplossing voor een veiligere straat. Dat zou kunnen door de straat, helaas, nogmaals aan te passen. Fietser en auto moeten gescheiden worden.

 • Jongerenwerk

Ja, en niet alleen in Glanerbrug, maar in de hele stad. Dit moet preventief en structureel beter. Jongerenwerkers zijn van onschatbare waarde voor de jongeren en voor de veiligheid en leefbaarheid van de stad.

 • Windmolens en zonneparken in of aan de rand van het Aamsveen
 • Nee, tegen. In en nabij Natura 2000 gebieden is het onwenselijk om windmolens te realiseren. Echter, de roep om minder (Russisch) gas te gebruiken wordt steeds groter, we zullen dus wel iets met elkaar moeten doen. 
 • Direct bij het Aamsveen is onwenselijk, maar in de nabijheid valt te bekijken. Wij zijn voor het plaatsen van zonneparken en windmolens in de nabijheid van de Rijksweg, parallel aan de rijbaan.
 • Glanerbrug wil wel graag groeien

Ja, voor. De PvdA wil voor iedereen een fijn en betaalbaar thuis. Dat betekent dat we woningbouwkavels die nog niet gebruikt zijn, willen gaan bebouwen. Voornamelijk voor jongeren, ouderen, starters en jonge gezinnen.

 • Dorpskamer uitbouwen

Ja, voor. Sociale samenhang van het dorp is van essentieel belang voor een fijne woonomgeving. Elk initiatief dat dit kan versterken, zal de PvdA steunen. Ontmoetingsplekken waar iedereen zich welkom voelt zijn onbetaalbaar.

 • Afval – diftar

Ja. De PvdA heeft meer handhaving geregeld in de afgelopen 4 jaar. Helaas blijft een kleine groep inwoners asociaal omgaan met hun afval. Wij steunen het onderzoek naar nascheiding en willen kijken of 1-2 keer per jaar grof vuil ophalen in de buurt kan bijdragen aan een schonere stad.

Lijst 7: SP

Lijsttrekker: Piet van Ek

 1. Zwembad Glanerbrug

Ja, mits het financieel haalbaar is. De SP was tegen sluiting van het zwembad, net als veel Glanerbruggers. Zij hebben onvoldoende de kans gehad mee te denken over een alternatief.

 • Gronausestraat

Ja, een verkeerscampagne gericht op automobilisten en fietsers zou een oplossing kunnen zijn. Mocht dat niet lukken, eerst waarschuwing en daarna handhaving met eventueel boetes.

 • Jongerenwerk

Ja, een oplossing moet structureel zijn, de komende 4 jaar geld vrijmaken hiervoor en mocht het nodig zijn ook daarna. Ook als de overlast minder wordt wel blijven inzetten van jongerenwerk.

 • Windmolens en zonneparken in of aan de rand van het Aamsveen
 • Nee, tegen. Windmolens mogen niet in kwetsbare natuurgebieden komen, dus ook niet in het Aamsveen.
 • Net zoals bij windmolens geldt het ook voor zonneparken, niet in of nabij kwetsbare natuurgebieden en zeker niet als er geen draagvlak voor is. Om klimaatdoelen te halen zullen we flink meer windenergie moeten opwekken, maar dan vooral op zee, waar ook de kostprijs voor deze duurzame energie steeds lager wordt.
 • Glanerbrug wil wel graag groeien

Ja. Voor nieuwbouw dus, wij vinden dan wel dat het moet gaan om huur- of koopwoningen in het goedkopere segment. De laatste jaren zijn er veel woningen in het midden en hogere segment bijgebouwd.

 • Dorpskamer uitbouwen

Ja, voor. De SP is zeker voor goede wijkvoorzieningen in onze dorpen en wijken. Wij vinden het belangrijk dat Glanerbruggers inspraak krijgen in de ontwikkeling van hun buurtkamer. Er moet ruimte zijn voor bewonersinitiatieven.

 • Afval – diftar

Ja! Wij zijn voor een grondig onderzoek dat moet uitwijzen of diftar mislukt is. Het lijkt er voorlopig wel op, met vele illegale dumpingen in het buitengebied en illegale bijplaatsingen op milieupleinen. De SP is zeker voor goede handhaving op vervuiling, met boetes waar het nodig is. Mocht uit het onderzoek blijken dat diftar grotendeels mislukt is, dan moet het gemeentelijke beleid bijgesteld worden.

Lijst 9: ChristenUnie

Lijsttrekker: Hadassa Meijer

 1. Zwembad Glanerbrug

Ja. We zijn benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek.

 • Gronausestraat

Ja. Het ontwerp is de uitkomst van een participatieproces onder leiding van de stadsdeelwethouder. Misschien is het goed snel te kijken waar verbeterpunten zitten. Mensen moeten zelf ook de regels volgen zonder de gemeente als politieagent.

 • Jongerenwerk

Ja. De ChristenUnie heeft daarnaast vaak contact gehad met stadsdeelmanagement en gevraagd of ook de politie mee kan helpen met de problematiek.

 • Windmolens en zonneparken in of aan de rand van het Aamsveen

De ChristenUnie is geen voorstander van zonneparken in waardevolle natuurgebieden zoals het Aamsveen. Zo veel mogelijk zon op dak.

 • Glanerbrug wil wel graag groeien

Ja, Voor. Wij gunnen de inwoners van Glanerbrug en hun kinderen een nieuw en mooi koop of huurhuis. We houden wel graag mooie natuur.

 • Dorpskamer uitbouwen

Ja, voor. De ChristenUnie vind het belangrijk dat er genoeg ondersteuning is voor Glanerbrug zodat er naar elkaar om gekeken wordt.

 • Afval – diftar

Nee. Iedereen moet zelf zijn rommel opruimen. De ChristenUnie heeft altijd gestaan voor extra handhavers om dit aan te pakken. Afval laten zwerven kan en mag niet!

Lijst 10: EnschedeAnders

Lijsttrekker: Margriet Visser

 1. Zwembad Glanerbrug

Ja. EnschedeAnders is altijd voor openhouden van De Brug geweest. Wij steunen alle voorstellen om bad heropend te krijgen. Hebben alle verzoeken Dorpsraad Glanerbrug daartoe actief ondersteunt, wethouder aangespoord hetzelfde te doen.

 • Gronausestraat

Nee. Structuele handhaving is niet de oplossing. EnschedeAnders vindt structurele handhaving voor leefveiligheid / criminaliteit  en drugsoverlast belangrijker. Wellicht is een breder participatietraject in de toekomst een oplossing voor andere mogelijkheden.

 • Jongerenwerk

Ja. Niet alleen vanwege mogelijke overlast. De Glanerbrugse jeugd moet wat geboden worden, dat mag wat EnschedeAnders betreft geld kosten. In grote lijnen staat er al wat, verbeteren en continueren.

 • Windmolens en zonneparken in of aan de rand van het Aamsveen
 • Nee. EnschedeAnders was en is tegen windmolens i.v.m. gezondsheidsaspecten voor onze inwoners. Dus geen windmolens (na)bij het Aamsveen. Daarbij is het Aamsveen Natura2000 gebied, windmolens mogen daar niet.
 • Nee. Bij Natura2000 gebieden mogen ook geen zonnevelden. EnschedeAnders is voor zon op dak, bedrijventerreinen, geluidsschermen, parkeerterreinen en pas als laatste op landbouwgrond. Daarbij moeten inwoners kunnen meedoen/profiteren.
 • Glanerbrug wil wel graag groeien

Ja, EnschedeAnders is voor nieuwbouw, betaalbare nieuwbouw. Woningnood in Glanerbrug kan opgelost worden, rekening houdend met verkeersafwikkeling, groen, geen geluidsoverlast. Voor Eschmarkerveld geldt vooral de geluidsoverlast i.v.m. de nabijgelegen metaalhandel.

 • Dorpskamer uitbouwen

Ja. EnschedeAnders maakt zich voortdurend zorgen over continuïteit van zorg en welzijn. Daarom ook tegen sluiten dorpshuis geweest. Onze zorg is of bij huidige locatie voldoende mogelijkheden zijn voor uitbreiding.

 • Afval – diftar

Ja. Beleid moet anders! Gratis stortquotum 250 kg, 1 keer per maand grofvuil ophalen. Nascheiden plastic met restafval. Ophaalfrequentie 1 keer per 2 weken en niet zoals nu 1 keer per maand.

Lijst 11: Democratisch Platform Enschede

Lijsttrekker: Arjan Brouwer

 1. Zwembad Glanerbrug

Ja. Als de animo zo groot is, dan verdient Glanerbrug weer een eigen zwembad. DPE ziet zwemmen als een basis behoefte voor de inwoners.

 • Gronausestraat

Nee. Consequent en structureel is niet de oplossing, er moet een knip komen waardoor er geen doorgaand verkeer door Glanerbrug van Duitsland naar Enschede kan en vice versa.

 • Jongerenwerk

Ja. De jeugd heeft de toekomt en nu in het coronatijd perk is hier nog meer aandacht voor nodig, om het ontsporen tegen te gaan.

 • Windmolens en zonneparken in of aan de rand van het Aamsveen
 • Nee geen windmolen überhaupt.
 • Nee. Geen zonneparken, eerst zon op daken in de bebouwde kom, overheidsgebouwen sportverenigingen ed.
 • Glanerbrug wil wel graag groeien

Ja. Er is een woningen tekort, waardoor we alle mogelijkheden moeten open houden.

 • Dorpskamer uitbouwen

Ja. De Dorpskamer moet voor iedere Glanerbrugger toegankelijk zijn, voor jong tot oud.

 • Afval – diftar

Ja. Diftar moet helemaal van tafel, het is een failliet systeem en de inwoner moet steeds meer betalen en krijgt steeds meer containers, terwijl Enschede verder verrommeld.

Lijst nummer 12

Lijst Blanco: Jan ten Wolde

 1. Zwembad Glanerbrug

Ja. En laat niemand zeggen dat er geen geld is. Er is meer dan genoeg geld in de samenleving. Het is een kwestie van prioriteitstelling

 • Gronausestraat

Ja. Fietsers gaan sowieso voor. Autogebruik in de stad moet teruggedrongen worden.

 • Jongerenwerk

Ja. De onderkant van de samenleving wordt al jaren structureel achtergesteld. De bovenkant gaat betalen.

4. Windmolens en zonneparken in of aan de rand van het Aamsveen

a.     Nee. Zet die dingen maar op zee, niet in het dichtbevolkte Nederland.

b.     Nee, tegen. Wees zuinig op de schaarse nartuur in NL. Eerst moeten alle daken vol met zonnepanelen, met hulp van de overheid. Idem wat betreft isolerende maatregelen.


5. Glanerbrug wil wel graag groeien

Weet niet. Hangt af van de behoefte. We moeten ook zuinig zijn op de schaarse natuur. Liever de hoogte in op bestaande locaties. Herverdeling bestaande woningvoorraad? Doorstroming bevorderen door speculatie te verbieden.

 • Dorpskamer uitbouwen

Ja, voor. Het volk is de baas. Dit zijn plekken waar het volk gehoord kan worden.

 • Afval – diftar

Ja. We moeten bedrijven dwingen om door hen geproduceerde producten terug te nemen of repareerbaar te maken. Of gemakkelijk te kunnen scheiden. Met diftar wordt het probleem bij de consument gelegd. Eventueel nascheiding waarbij de producenten hun eigen shit weer terugkrijgen.

Lijst 13: Verbindend Enschede

Lijsttrekker: Erwin Versteeg

 • Zwembad Glanerbrug
  Ja, wij steunen de wens van de Glanerbruggers. Voor sluiting hebben gestemd (CDA, VVD, D66, CU, SP, BBE) en gezorgd voor kapitaalvernietiging. Het financiële plaatje is nog wel een grote uitdaging al ziet Verbindend Enschede daar wel mogelijkheden. 

 • Gronausestraat
  Ja. Als tussen oplossing, anders worden fietsers de dupe. Je zult een duurzame oplossing moeten bieden door minimaal een meter extra ruimte moeten realiseren (bijvoorbeeld middenberm smaller, stoep beide zijden smaller).
 • Jongerenwerk

Ja. Wij zien de ontwikkeling en begeleiding van jongeren positief veranderen. We zullen jongeren wel meer eigen plekken moeten bieden. En omdat jongeren ouder worden zal structureel geld beschikbaar moeten blijven.

 • Windmolens en zonneparken in of aan de rand van het Aamsveen
  a.Nee, een duidelijk NEE.

  b. Nee. Eerst daken en zal ons netwerk in verband met de teruglevering toereikend moeten zijn. Samenwerking met liefst lokale initiatieven zien we ook als een kans waarbij participatie een voorwaarde is.5. Glanerbrug wil wel graag groeien

Ja. Kwaliteit voor kwantiteit en wij vinden wel dat het dorpse karakter geborgd moet zijn. Bewoners met binding zouden voorrang moeten hebben. Het betaalbare woningaanbod moet daarbij passen bij de bevolking.

 • Dorpskamer uitbouwen
  Ja. De menselijke maat moet voorop staan. Zeker bij het dorpse noaberschap met een grotere betrokkenheid. En inwoners van Glanerbrug die naast meedenken echt de mouwen uit de handen willen steken. 
 •  Afval – diftar
  Ja. Handhaven zwerfafval en drugsafval, herijking van DIFTAR met nascheiden. Laagbouw maximaal 3 afvalcontainers, 150 kilo storten in het afval tarief en het voorrij tarief in de kilo’s af te rekenen.

Lijst 14: LINK

Lijsttrekker: Turgay Ekinci

 • Zwembad Glanerbrug

Het is goed om te peilen of er animo voor is en of er goed gebruik gemaakt kan worden van De Brug.

 • Gronausestraat

Ja. Wij vinden dat in dit geval middels handhaving op weggebruikers het verkeersgedrag aangepast kan worden.

 • Jongerenwerk

Jongerenwerk wordt door ons sterk toegejuicht, zowel elders in het land en ook in Glanerbrug is gebleken, is dit een zeer effectief middel welke gecontinueerd moet worden.

 • Windmolens en zonneparken in of aan de rand van het Aamsveen
 • Nee. Het is op de lange termijn wellicht onontkoombaar om naar alternatieven voor opwekken van energie te reiken. Echter mag dit niet ten koste gaan van kostbaar natuurgebied.
 • Nee, Wij zijn voor het zoeken naar alternatieve locaties of gebruik maken van (platte) daken van bestaande bouw welke door de (lokale) overheid beter gesubsidieerd moet worden, waardoor dit toegankelijker is voor particulieren.
 • Glanerbrug wil wel graag groeien

Ja. Wij zijn sterk voor het bevorderen van de woningmarkt in het hebben van betaalbare woningen voor alle Enschedeërs.

 • Dorpskamer uitbouwen

Het hebben van een voorliggende voorziening, welke als ontmoetingspunt kan dienen, is zeer waardevol. Fijn dat het bestaat! Wij zijn voor het behouden en verder uitbouwen hiervan.

 • Afval – diftar

Diftar faalt. Genoeg gezegd daarover.

Lijst 15: Partij voor de Dieren

Lijsttrekker: Judith Hofte *

 • Zwembad Glanerbrug

Ja. Bij een participatieproject voor de toekomst van ‘De Brug’ dient naar alle opties te worden gekeken. Ook naar de animo voor de terugkeer van het zwembad.

 • Gronausestraat

Ja. Een nieuwe verkeersituatie vraagt om het aanleren van ander gedrag bij de weggebruikers. Logischerwijs zal dat dan, met name in het begin, gehandhaafd en eventueel gecorrigeerd moeten worden

 • Jongerenwerk

Ja. De PvdD is voor preventie door goed en zinvol jongerenwerk en voldoende opbouwwerkers. De gemeente biedt, liefst proactief, gerichte ondersteuning aan ouders met kinderen, pubers die dreigen af te glijden.

 • Windmolens en zonneparken in of aan de rand van het Aamsveen
 • Nee. Het Aamsveen is een Natura 2000 gebied. De PvdD wil niet dat windmolens bij beschermde natuurgebieden worden geplaatst. Windmolens kunnen beter langs snelwegen en op industrieterreinen.
 • Nee. PvdD wil geen zonneparken in en grenzend aan de natuur.
 • Glanerbrug wil wel graag groeien

Ja. Voor de betaalbaarheid graag een flink aandeel sociale woningbouw op het Eschmarkerveld. Ter bevordering van duurzaamheid wordt het Glanerveld gereserveerd voor Tiny Houses en circulaire bouw.

 • Dorpskamer uitbouwen

Ja. Het zou goed zijn als het budget kan worden gevonden om het experiment met de Dorpskamer uit te voeren. Na twee jaar evalueren of er voldoende activiteiten worden ondernomen.

 • Afval – diftar

Ja. Diftar is een systeem met kinderziekten. Het blijft bestaan en via voorlichting, verleiden en handhaving, worden mensen gestimuleerd om afval beter te scheiden en geen afval te dumpen.

Lijst 16: Blanco

Lijstrekker: Ahmed Yilmaz

 • Zwembad Glanerbrug

De wil van de Glanerbruggers is leidend: Ons hoofddoel als blanco lijst is om de wil van de mensen te laten leiden in de besluitvorming van de gemeenteraad. Een onderzoek om te zien of een zwembad in Glanerbrug haalbaar is zullen we zeker ondersteunen.

 • Gronausestraat

Directe bewonersparticipatie is leidend in onze politieke beweging. De problematiek rondom de Gronausestraat is al jaren bekend. Het is goed dat er wijzigingen zijn toegepast, maar het biedt geen voldoende soelaas, zo te zien. Een nieuwe kijk op hoe het beter geregeld kan worden, samen met de omwonenden en de Glanerbruggers is van essentieel belang.

 • Jongerenwerk

Ja. Jongerenwerk is van essentieel belang. Dat daar de nodige middelen structureel voor beschikbaar moeten worden gesteld is evident. Gezien het succes van de afgelopen jaren, kan de gemeente haar verantwoordelijkheid niet ontwijken.

 • Windmolens en zonneparken in of aan de rand van het Aamsveen

Duurzame, hernieuwbare energie is van groot belang voor behoud van onze natuur en leefomgeving. Alleen mag het niet zo zijn dat er windmolens en zonneparken overal waar ruimte is zomaar geplaatst kunnen worden. De natuur mag niet ten koste gaan van de natuur. Het natuurgebied Aamsveen behouden is van essentieel belang. Vertrouwen in het gezond verstand van de samenleving is de basis. 

 • Glanerbrug wil wel graag groeien

Als de mensen van mening zijn dat het Eschmarkerveld daar geschikt voor is en daar ook actief in kan participeren, zullen we er voor zijn. Basis is en blijft co-creatie en eigenaarschap bevorderen door verantwoordelijkheid te geven aan de samenleving.

 • Dorpskamer uitbouwen

Gezien het succes van de Dorpskamer en het vertrouwen van de Glanerbruggers, zal voortzetting met uitbreiding zeker door ons worden gesteund.

 • Afval – diftar

Het afvalbeleid moet zeker veranderen. Enschede staat niet alleen in het afvalbeleid. Er is een visie ontwikkeld voor de hele regio Twente. Daarin wordt letterlijk gesproken over ‘afvalloos Twente’. Leidend is dus in de lijn met de toekomstvisie ‘afvalloos Twente’ dat alle vormen van grondstoffen geldelijke waarde vertegenwoordigen en dit ook als zodanig betaald wordt aan de consument. Immers, de consument koopt een product in totaliteit, maar het kan niet zo zijn dat er extra betaald moet worden voor hergebruik. 

Lijst 17: Volt

Lijsttrekker: Erik Kemp

 • Zwembad Glanerbrug

Nee, hoewel we het erg jammer vinden dat De Brug is gesloten, zijn er momenteel te weinig financiële middelen om het zwembad met gemeentegeld te heropenen. Verder ligt Aquadrome op een acceptabele reistijd.

 • Gronausestraat

Nee. Handhaving zien we hier niet als de beste optie. De weg heeft grote kruispunten zonder verkeerslichten/voorrangsregels en auto’s kunnen fietsers op de weg niet goed inhalen, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. We hebben de ambitie om de fietssnelweg vanuit Enschede door te trekken richting Duitsland. Het lijkt ons mooi om dan ook gelijk de situatie in Glanerbrug te herzien en verbeteren.

 • Jongerenwerk

Ja, dit soort dingen hebben vooral op de lange termijn zin. We zijn voor het structureel investeren in zorg voor jongeren, ook in Glanerbrug.

 • Windmolens en zonneparken in of aan de rand van het Aamsveen
 1. Ja. We moeten namelijk meer duurzame energie gaan opwekken. Dit kan goed met windmolens, deze leveren heel wat meer op dan zonnepanelen. Voor nu willen we eerst windmolens realiseren op de twee locaties bij de N18. Op de langere termijn willen we het gebied rond het Aamsveen niet uitsluiten.
 2. Ja. We moeten meer duurzame energie gaan opwekken. Zonneparken in de buurt van het Aamsveen kunnen we in de toekomst niet uitsluiten, maar we willen eerst focussen op zonnepanelen op daken van gebouwen en willen daarnaast het liefst een combinatie van verschillende bestemmingen van gebieden.
 • Glanerbrug wil wel graag groeien

Ja. Er is een tekort aan huizen en er moet komende jaren veel worden bijgebouwd. We willen niet zomaar overal gaan bouwen, maar deze locatie was oorspronkelijk al bedoeld voor woningbouw. We hebben momenteel geen bezwaren tegen de bouw van een nieuwe woonwijk op deze locatie.

 • Dorpskamer uitbouwen

Ja. Volt is voor het versterken van de sociale voorzieningen.  Organisaties voor jong en oud, voor fysieke activiteiten of voor mentale ondersteuning hebben voldoende ruimte nodig en we denken dat de dorpskamer hier een goede plek voor is. Verder kan de huidige dorpskamer best wat vernieuwing en verduurzaming gebruiken. We ondersteunen dus graag de uitbouw van de dorpskamer.

 • Afval – diftar

Ja. We zien voldoende punten van verbetering van het gemeentelijk beleid. We zijn voor het scheiden van afval. Dit levert meer grondstoffen op en het is noodzakelijk als we naar een circulaire economie gaan. We willen in elk geval meer afleverpunten, of de ledigingen van containers verbeteren en het wegbrengen van grof vuil makkelijker en gratis maken. Verder gaan we in gesprek met TwenteMilieu over de huidige stand van zaken en praten over welke ideeën zij hebben.

Lijst 18: Forum voor Democratie

Lijsttrekker: Morgan Brejaart

 • Zwembad Glanerbrug

Ja. FvD steunt de wens om zwembaden toegankelijk te maken voor al onze inwoners. De bereikbaarheid speelt daarbij een cruciale rol.

 • Gronausestraat

Nee. FvD is voorstander van burgerinitiatieven en realiseert zich dat ook deze initiatieven niet altijd de instemming geniet van alle inwoners. Wel is zij van mening dat er bij zogenaamde burgerinitiatieven sprake moet zijn van een mandaat van de achterban en dat er een serieuze enquête procedure aan vooraf behoort te gaan.

 • Jongerenwerk

Nee en Ja. FvD wil bij voorkeur inzetten op structurele veranderingen. Het beschikbaar stellen van geld om overlast tegen te gaan ziet zij als vanzelfsprekend, maar als aanjager van projecten met een blijvend karakter.

 • Windmolens en zonneparken in of aan de rand van het Aamsveen
 • Nee, géén windmolens op kort of lang termijn!
 • Nee. Forum voor Democratie is tegen de aanleg van zonneparken in en nabij natuurgebieden en op agrarische grond.
 • Glanerbrug wil wel graag groeien

Ja. FvD is voor nieuwbouw op deze kavels. FvD wil inzetten op meer betaalbare huur- en koopwoningen zo dicht mogelijk bij bestaande woonwijken om zoveel mogelijk het buitengebied te sparen. 

 • Dorpskamer uitbouwen

Ja. FvD is vóór verder uitbouwen van de Dorpskamer in Glanerbrug als die behoefte er is. De overheid staat in dienst van haar inwoners en heeft een faciliterende rol.

 • Afval – diftar

Ja. Het is na 5 jaar diftar duidelijk dat dit afvalsysteem niet of incidenteel werkt. Het middel is door veel politieke partijen tot een ‘doel’ verheven maar schiet het echte doel voorbij.