Voor welk van de drie scenario’s kiezen de leden van Avanti W., Eilermark en Sportlust binnenkort?

Op donderdag 7 september werden in sporthal De Brug de drie scenario’s gepresenteerd om te komen tot een multifunctionele sportaccommodatie (mfsa) in Glanerbrug. Doel: het informeren van de leden van de drie voetbalverenigingen en andere belangstellenden over vormen van samenwerking op de sportcomplexen Ekersdijk (Eilermark) en het Zoutendijk (Avanti W.)

Wat ging er vooraf?

De gemeenteraad besloot in 2016 dat er efficiënter kon en moest worden omgegaan met de sportbudgetten. Bijvoorbeeld door het sluiten van sportparken die onderbezet zijn. Daarnaast zullen sportparken met toekomst worden verduurzaamd. Dit heeft begin april van dit jaar geleid tot het besluit van de gemeenteraad om onder andere sportpark het Bultserve te sluiten. En te onderzoeken of een multifunctionele sportaccommodatie aan de Ekersdijk en op het Zoutendijk haalbaar is. Met als doel het behouden van voldoende en goede sportvoorzieningen in Glanerbrug.

Sportlust, Eilermark en Avanti W. om de tafel

Sinds begin 2022 zitten de besturen van de drie betrokken verenigingen om de tafel om te praten welke vormen van samenwerking en mogelijk fuseren om het doel te bereiken. In mei tekenden de drie voorzitters een intentieverklaring met als doel:

 • Onderzoek doen naar de meest geschikte locatie
 • Gezamenlijk programma van eisen op te stellen
 • Financieel onderbouwen van de plannen
 • Juridische samenwerkingsvorm overeenkomen

De gesprekken van de drie besturen leidde tot de volgende conclusies:

 • Gezamenlijk doel: voldoende en goed sportaanbod in Glanerbrug
 • Toekomst in één gezamenlijk gebouw op het Zoutendijk
 • Toewerken naar één toekomstige omnisportvereniging.

Discussie

De gesprekken over de uitwerking van de conclusies leverden wel enige discussie op over zaken als het behoud van de identiteit en een fusie op korte termijn.  Ook werd gesproken over zaken als:

 • Alles nieuw bouwen of tribunes, kleedkamers en boerderij (deels) behouden?
 • Hoe zorg je dat Spotlust zijn plek krijgt op locatie?
 • Hoe denken de leden van de verenigingen over fuseren
 • Immers: de beslissing is aan de leden

De besluitvorming moet in het voorjaar van 2024 vorm hebben gekregen in verband met de meerjarenbegroting van de gemeente, de zomernota. Dat betekent dat de drie verenigingen zich uiterlijk in januari 2024 moeten uitspreken over een van de drie scenario’s.

Drie scenario’s

Scenario 1: Eén gezamenlijke accommodatie met fusie voor de opening van mfsa

Dit betekent: de drie verenigingen samen in één gebouw

 • Gezamenlijke kantine, kleedkamers en andere voorzieningen op Zoutendijk
 • Voldoende capaciteit aan velden
 • Afstemming met Noabdersport
 • Onderzoek naar behoud voorzieningen aan Ekersdijk en boerderij (Zoutendijk
 • Overbruggen ecozone
 • Maatregelen verkeersveiligheid Gronausestraat

Scenaio 2: Eén gezamenlijke accommodatie met fusie op een nader te bepalen tijdstip

Dit betekent:

 • Eén gebouw
 • Toewerken naar toekomstige fusie als proces. Nog geen harde deadline
 • Zie ook scenario 1

Scenario 3: Twee accommodaties (Ekersdijk en Zoutendijk), geen nieuwbouw

Dit betekent:

 • Geen overeenstemming door besluit ledenvergaderingen
 • Mfsa niet haalbaar
 • Sportlust naar Ekersdijk
 • Onderzoek huisvesting Eilermark en Sportlust
 • Geen grootschalige nieuwbouw
 • Geen grote aanpassingen aan velden en inrichting terrein
 • Fusie Eilermark en Sportlust voor opening vernieuwde accommodatie

Vervolg

De drie verenigingen organiseren eind september of begin oktober een buitengewone algemene ledenvergadering. Afhankelijk van het besluit van de leden kan dat betekenen:

 • Dat er geen overeenkomst over fusie komt
 • Dat haalbaarheidsonderzoek mbt Zoutendijk stopt
 • Dat scenario 3 in werking treedt