Gemeente Enschede kiest met plan van aanpak ‘Preventie met Gezag’ voor Glanerbrug, Eschmarke en Dolphia

 1. Gemeente Enschede wil de komende jaren de aanpak jeugdcriminaliteit uitbreiden om te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden en daar verder in afglijden. De focus is daarbij op Glanerbrug, Eschmarke en Dolphia. Waarom deze keuze?

We hebben als gemeente Enschede samen met een groot aantal andere partners (waar onder het Openbaar Ministerie en de politie) een analyse gemaakt.

Uit deze analyse en gesprekken met diverse professionals blijkt dat er in Glanerbrug en omgeving sprake is van overlast gerelateerd aan drugs(handel). En dit komt natuurlijk niet voor iedereen als iets nieuws.

Met het programma Preventie met Gezag kunnen we in een afgebakend gebied aan de slag met jongeren. Binnen de gemeente Enschede hebben we mede om deze reden gekozen voor het gebied Glanerbrug, Eschmarke en Dolphia. 

2. Het plan van aanpak wordt “Preventie met Gezag” genoemd. Vanwaar die naam?

Preventie met Gezag is de naam van het programma dat het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft opgezet. Hiermee probeert het ministerie landelijk in een aantal gemeenten te voorkomen dat kleine jongens grote criminelen worden.

Kort gezegd proberen we met de preventieve kant van deze aanpak jongeren te helpen met het maken van de juiste keuzes. Zo behoeden we ze ervoor om te kiezen voor criminele activiteiten. Aan de andere kant zit ook een “gezag” kant van het programma. Hiermee helpen we de jongeren die al verder zijn afgegleden weer de juiste kant op. Naast kansen bieden – en jongeren te stimuleren deze kansen te pakken – is het ook belangrijk om grenzen te stellen. Door te investeren in meer zichtbaar formeel gezag in kwetsbare wijken en afspraken met justitiële organisaties in de wijk, is er een duidelijke stok achter de deur die leidt tot preventie met gezag.

Met behulp van deze extra gelden (€ 2,6 miljoen) die we vanuit het ministerie ontvangen kunnen we de komende jaren aan de slag om wat te doen aan de jeugdcriminaliteit in Glanerbrug, Eschmarke en Dolphia.

3. In het plan van aanpak worden vijf themalijnen genoemd. Welke?

Met het plan gaan we ons inderdaad richten op 5 overkoepelende thema’s, namelijk:

 1. Versterken aanpak doelgroepen
  1. Jongeren die een belangrijke rol spelen in de overlast of criminaliteit van een groep, krijgen een persoonlijke aanpak. Samen kijken we met politie, justitie en zorgverleners met welke dwang en/of verplichte hulp de overlast en het crimineel gedrag kan stoppen.
 2. Een veilige leefomgeving, buurt en thuissituatie
  1. Kinderen met een stevige en veilige thuisbasis lopen minder risico om met jeugdcriminaliteit in aanraking te komen. Daarom investeren we in deze basis: zowel binnen het gezin als in de wijk
 3. Een motiverende leer- en werkomgeving
  1. De meeste jongeren slagen er goed in om zelf op zoek te gaan naar een passende baan of opleiding. Toch bevinden zich ook jongeren in een kwetsbare positie. Zij hebben geen betaald werk, volgen geen onderwijs en/of worstelen met complexe problemen (verslaving, schulden, dak- en thuisloosheid). Het is van belang om jongeren in een kwetsbare positie ook mee te laten draaien op de arbeidsmarkt zodat een criminele carrière minder aantrekkelijk wordt
 4. Een veilige digitale omgeving
  1. Zowel daders als slachtoffers bevinden zich in de onlinewereld. Er wordt contact gelegd via bijvoorbeeld Instagram, Whatsapp, Tiktok en Snapchat. Jongeren worden op een steeds jongere leeftijd geronseld voor ‘criminele’ klusjes waar zij snel geld mee kunnen verdienen. We zetten erop in om jongeren bewust te maken van de gevaren van deze activiteiten.
 5. Versterken van de justitiële wijkfunctie
  1. Vanuit het programma is ook extra geld vrijgemaakt voor diverse partners zoals: jeugdreclassering, politie, Openbaar Ministerie (OM) en de Raad van de Kinderbescherming. Zij kunnen de komende jaren extra inspanningen leveren.

4. Is wel een ambitieus plan! Wat wil de gemeente ermee bereiken?
Het plan helpt ons de komende jaren om nog meer kansen te bieden en grenzen te kunnen stellen voor onze jeugd. We willen vooral graag onze jeugd stimuleren hun eigen talenten te ontdekken en te benutten.

Met behulp van dit plan hebben we meer tijd en aandacht voor de jongeren. We kunnen met meer mensen en middelen aan de slag. Hiermee gaan we ze helpen om de juiste keuzes te maken en de kansen te pakken die ze krijgen. Jongeren die ergens al een verkeerde keuze hebben gehad kunnen we ook meer aandacht geven en op een andere manier benaderen, samen met onder andere de politie en het OM.

5. Laten we maar eens naar Glanerbrug kijken. Wat speelt daar waardoor de mensen zich onveilig (kunnen) voelen?

We willen natuurlijk voorkomen dat mensen zich juist door de komst van dit programma (of het lezen van dit artikel) onveilig gaan. Mensen die zich nu niet onveilig voelen hebben namelijk geen reden om zich nu ineens wel onveilig te gaan voelen.

Maar tegelijkertijd willen we onze ogen ook niet sluiten voor de problemen die een deel van de bewoners van het dorp ook zelf zien. Er is overlast van druggerelateerde criminaliteit. Daarnaast is Glanerbrug een dorp gelegen aan de grens met Gronau. Dit heeft onder andere een aanzuigende werking voor drugsgebruikers uit Duitsland. Inwoners zien dit. En we willen voorkomen dat jongeren uit het dorp hierbij betrokken raken.

6. Zijn er al stappen gezet? Wat kan Glanerbrug bij wijze van spreken het eerste half jaar verwachten?

Zeker zijn er stappen gezet. We geven weerbaarheidstrainingen op scholen via het project Harnas. Ook zijn we druk in gesprek over extra inzet van jongerenwerk. Hierin werken we nauw samen met Alifa. We zetten dus ook echt in op meer mensen die in contact komen met de jongeren. Ook bij de politie wordt gekeken naar extra inzet.

Verder is het goed om te noemen dat we een groot onderzoek laten doen door Bureau Beke. Dit onderzoeksbureau onderzoekt voor ons waar het probleem precies ligt. Dat helpt ons enorm in het aanbieden van de juiste oplossingen. Ze houden op dit moment veel interviews met professionals die in en rondom Glanerbrug werken. Ook gaan ze in gesprek met de jongeren zelf.