Bert Siemeling niet langer voorzitter Dorpsraad Glanerbrug: ‘Stoppen was een moeilijke beslissing, zeker als je bekijkt voor welke uitdagingen wij staan.’

Bert Siemeling maakte ruim drie en een half jaar deel uit van de Dorpsraad Glanerbrug, het grootste deel als voorzitter. Zijn afnemende gezondheid noopte hem te stoppen. Zijn taak werd overgenomen door Herman Koers. Met Bert blikt de redactie van de Grensstreek terug op de afgelopen jaren Met Herman kijken we naar de rol van de dorpsraad in de toekomst van Glanerbrug. Zijn verhaal kunt u lezen op pagina 3.

  1. Bert wilde de mening van de Glanerbruggers altijd mee laten wegen in het advies aan de gemeente. Hoe heb je daar de afgelopen jaren vorm aan kunnen geven?

Het is belangrijk dat in adviezen en handelen de stem van de Glanerbrugse samenleving tot uitdrukking komt. Het gaat dan om participatie, waarbij de burgers invloed hebben op de eigen woon- of werkomgeving en er niet voor hen wordt gedacht.

Bij mijn aantreden in 2021 lag er al een concept lange termijnvisie voor ons dorp (‘Glanerbrug, werken, wonen, sporten 2030’) onder andere op het gebied van woon-/winkelgenot, veiligheid, jeugd en welzijnswerk en onze senioren. Door corona is dit toen verder niet opgepakt.

Medio 2021 hebben wij dat proces weer opgepakt, nu met als doel om te komen tot een breed gedragen meerjarige visie van, door en met de Glanerbruggers. Belangrijk punt hierbij was hoe wij- en wie zijn dan wij? –  dat gaan realiseren. Hoe voorkomen wij dat het geen droom van een enkeling wordt en hoe gaan wij onze ambitie samen met de Glanerbruggers en daarin opererende instanties/netwerken waarmaken en realiseren.

Dit gedachtegoed kreeg de werktitel mee “de droom van Glanerbrug”, een beweging waarin wij als Glanerbrugse gemeenschap willen nadenken over de toekomst van ons dorp met als doel om Glanerbrug nog mooier te maken.

  • Welke thema’s kun je met name noemen?
    • De “Droom van Glanerbrug” en daaruit voortvloeiende acties.

Het Bruggerfestijn van 2022 is een goed voorbeeld. Na vele jaren niet gehouden, werd dit evenement in 2022 weer georganiseerd door diverse organisaties en instanties zoals de DrG, de Glanerbrugse Ondernemers, de scholen, sociale instanties op het gebied van welzijn, jeugd, ouderen en zorg, de supportersvereniging Glanerbrug en de Dorpskamer.  Daarnaast was het ook de bedoeling om het gesprek aan te gaan over onze toekomst van Glanerbrug, een dorp wat ertoe doet, waar iets te beleven valt en wat mensen aan zich bindt. Inmiddels is dit evenement weer een jaarlijks terugkerend gebeuren.

  • De DrG heeft zich altijd sterk gemaakt voor het behoud van zwembad De Brug. Dat is helaas niet gelukt. Waar is dat misgegaan?

Wij hebben er alles aan gedaan om het zwembad heropend te krijgen, maar helaas met een, buiten onze invloedssfeer, niet beoogd resultaat.

Uit een door ons ingesteld onderzoek bleek, zonder gemeentelijke financiering, heropening niet mogelijk te zijn. De renovatiekosten werden door onze adviseur, in de variant van energieneutraal met “0” op de teller, voorlopig op 2,2 mln begroot.

Inmiddels hadden de coalitiepartijen onder bepaalde voorwaarden 2,2 mln gereserveerd voor het heropenen van het zwembad. Het ging hierbij met name om incidenteel geld voor de renovatie en waarbij een bijdrage in de jaarlijkse exploitatie nadrukkelijk werd uitgesloten. Uit een, in opdracht van de gemeente, hierna ingesteld haalbaarheidsonderzoek bleken de totale renovatie- en exploitatiekosten de bottleneck te zijn.  

Volgens dat externe bureau bedroegen de renovatiekosten meer dan 4 miljoen (exclusief BTW) en werden de jaarlijkse exploitatiekosten op ongeveer € 200.000 geschat. Deze financiële uitkomsten waren voor de gemeenteraad aanleiding om het zwembad definitief te sluiten en te laten slopen. Nu de heropening van het zwembad niet meer aan de orde is, hebben wij ons ingezet om de toegezegde 2,2 mln uit het coalitieakkoord te reserveren ten algemenen nutte van Glanerbrug. De gesprekken over de invulling hierover zijn nu gaande.

  • Bert stoorde zich regelmatig aan een gebrek aan informatie van de gemeentelijke ambtenaren aan de burgers in Glanerbrug. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van het maisveld. Hoe kijk je daarop terug?

Wij werken intensief samen met het Stadsdeelmanagement Oost. Deze samenwerking verloopt goed en gaat uit van het gedachtegoed van de “Droom”. Wat wij soms horen is dat nog niet alle diensten binnen de gemeente vanuit die gedachte handelen en de burger soms niet of onvoldoende bij de planvorming betrekken.

Het is volgens mij één keer voorgekomen dat de DrG vooraf niet is betrokken geweest bij de planvorming. Het ging toen om het plan voor sociale huurwoningen op het maisveld aan de Ekersdijk te Glanerbrug. In een brief aan B&W hebben wij onze teleurstelling uitgesproken en vastgesteld dat er geen uitvoering was gegeven aan de gedane toezeggingen zoals die bij de informatieavond zijn gedaan i.c. dat de DrG vanaf dat moment actief zal worden betrokken bij de verdere procedure

  • Bert gaat het nu noodgedwongen rustiger aan doen. Betekent dat dat je nu helemaal uit beeld verdwijnt?

Het stoppen was voor mij een moeilijke beslissing, zeker als je bekijkt voor welke uitdagingen wij staan. Er ligt een heel goede basis, ik heb alleen maar heel mooie initiatieven en veel creativiteit mogen ervaren. Ik heb wel aangegeven desgevraagd beschikbaar te blijven, maar dan niet meer vanuit een bestuurlijke verantwoordelijkheid.