Herman Koers: ‘Dorpsraad moet oog hebben voor jonge en oudere Glanerbruggers’

Voordat Herman Koers lid werd van de Dorpsraad Glanerbrug, maakte hij deel uit van de commissie Wijkbudget Glanerbrug. Vanaf het moment dat Bert Siemeling ook deel uit ging maken van de Dorpsraad trokken de twee veel samen op. “Nu ik de taak als voorzitter van Bert heb overgenomen is het logisch dat ik de lijn die we als dorpsraad hebben ingezet zal voorzetten,” meent Koers. “Als dorpsraad willen we oog hebben en houden voor de jonge en oudere Glanerbruggers. Door ervoor te zorgen dat de jongere dorpsgenoten in ons dorp kunnen blijven wonen en voor de oudere inwoners voldoende goede voorzieningen zijn.”

Wonen, veiligheid en bereikbaarheid zijn thema’s die de aandacht hebben van de dorpsraad. Wel realiseert Koers zich dat behalve de nieuwbouw langs de Heidevlinder de bouw van het Eschmarkerveld met zo’n 750 woningen de nodige impact zullen hebben voor Glanerbrug. “Ik denk in eerste instantie aan de bereikbaarheid van Glanerbrug. De druk(te) op de Gronausestraat zal ongetwijfeld toenemen. Het beoogde voorstel van een fietstunnel onder de Oostweg heeft wat ons betreft dan ook prioriteit om de ontsluiting naar de RW 35 soepeler en veiliger te laten verlopen.”

Een ander thema dat de komende jaren de aandacht van de dorpsraad krijgt is het multifunctionele ontmoetingscentrum dat op de plaats van het te slopen zwembad moet komen. “We zijn als dorpsraad gevraagd advies uit te brengen over een tweetal moties die vorig jaar december zijn aangenomen in de gemeenteraad. Een motie van Danny van Wakeren (BBE) vraagt om een haarbaarheidsonderzoek voor een sporthal met zwemvoorziening op de multifunctionele sportaccommodatie het Zoutendijk. Een tweede motie die werd aangenomen is ingediend door Herman Brouwer (Enschede Anders). Hij stelt voor in gesprek te gaan met de dorpsraad, stadsdeel Oost en andere relevante partijen om op de plek van het gesloopte zwembad een duurzaam sociaal-maatschappelijke voorziening te ontwikkelen.” 

Bij de foto: Herman Koers (rechts) heeft de taak als voorzitter van de Dorpsraad Glanerbrug overgenomen van Bert Siemeling

De dorpsraad gaat zowel voor een zwembad (MFSA) als een sociaal maatschappelijke voorziening, een soort ontmoetingscentrum, op de huidige plek van zwembad DE Brug.  Dit alles valt en staat met wat de kosten zijn voor de MFSA en of de exploitatiekosten niet te hoog worden. Net als bij het ‘oude’ zwembad dat nu wordt gesloopt. “Maar we hebben nu een ontmoetingscentrum nodig en de grond ligt straks braak. Het gevoel is dat een MFSA nog vele jaren op zich laten wachten, daarom gaan we nu in eerste instantie voor een ontmoetingscentrum voor jong en oud in Glanerbrug.  Een centrum waar eenieder zijn informatie kan halen over de bijstand of de WMO, de Wijkwijzer en wijkagent spreekuur houden en er ‘clubjes’ bij elkaar kunnen komen om hun sociale netwerk kan onderhouden of vergroten. Dit staat zelfs in de woonvisie 2024 van de gemeente Enschede.”

2,2 miljoen op de plank voor Glanerbrug

De Dorpsraad meent dat dit centrum (deels) betaald kan worden met de 2,2 miljoen euro die voor Glanerbrug op de gemeentelijke plank ligt. Geld dat eerst was bedoeld voor de aanvankelijke heropening van zwembad De Brug.

Na de zomervakantie gaat de Dorpsraad de bewoners van Glanerbrug raadplegen wat hun wensen zijn voor de invulling van het ontmoetingscentrum. Om er vervolgens bij de lokale politiek voor te lobbyen dat die 2,2 miljoen euro voor Glanerbrug losgeweekt wordt van het budget voor het zwembad (MFSA) bij Avanti W., omdat we van mening zijn dat dit geld voor alle bewoners van Glanerbrug moet worden ingezet.